Nguyễn Núi (@nui_royal) [similar]

Mưu sự là tại nhân... Được sự là tại thiên.... Nên cứ ngang nhiên mà sống...