Nguyễn Núi (@nui_royal) [similar]

anh chấp nhận mọi thứ thuộc về em ,chỉ đơn giản là anh yêu em