I'm Tris (Đoan Trang Trần) (@tristegan_) [similar]

Bello!!✌🏻️I'm Tris!!! I love 🌹 my idol ...

I'm Tris (Đoan Trang Trần) (@tristegan_)

Đi "Khạp" về chân 2 đứa như mọi!!! Hoho có thg bạn như m là ok, khỏi cần bạn trai:))) mặc dì m có bạn gái rou!!😂😂😂😂
#đtt #tris #bff #bf #good #boy #romantic #cool #happy #nike #fat #hột #mít #and #bạn