آرويان 🎬 Natural Beauty😋 (@arooyanpv) [similar]

دنیاي حقیقي و مجازي نداره اونیکه بیشعوره، همه جا بیشعوره! 💜💍

آرويان 🎬 Natural Beauty😋 (@arooyanpv)

تو كي بودي ؟
كه هم حالم ازت بهم ميخوره هم دلم تنگه واست هم پُره
كي بودي كه كسي نميتونه جاتو پُر كنه
لعنـتي تو كي بودي ديگه ؟! 💜