آرويان 🎬 Natural Beauty😋 (@arooyanpv) [similar]

دنیاي حقیقي و مجازي نداره اونیکه بیشعوره، همه جا بیشعوره! 💜💍

آرويان 🎬 Natural Beauty😋 (@arooyanpv)

نميدانم دلم براي چه تنگ است ؟ نميدانم چرا حالم خوب نيست ؟ دليل اين دلشوره چه ميتواند باشد ؟ يعني دلم براي كسي تنگ است ؟ يا دلم از زيادي بودن كسي پر است ؟ هرچه هست اين حالم را دوست ندارم #😔