آرويان 🎬 Natural Beauty😋 (@arooyanpv) [similar]

دنیاي حقیقي و مجازي نداره اونیکه بیشعوره، همه جا بیشعوره! 💜💍

آرويان 🎬 Natural Beauty😋 (@arooyanpv)

‏عشق اول
اونی نیست که زودتر از همه اومده،
اونیه
که از وقتی اومده
دیگه "هیچی" جاش رو
تو قلبت نگرفت ❤️