Yâswânth vâmsî krîshnâ (@yaswanth_yashuu) [similar]

'I love the way u call me as u like" 'Wìsh me òn 20th sept< spl day for u all> ''I ľove whatz I like"...♥️♡ Hobbies: wàtchng movìes ,pĺayng games