Sarthak Mishra (@sarthakmishra802) [similar]

*Gamelover ๐Ÿ˜ *Swag DOPE ๐Ÿ˜€ *Photogenic ๐Ÿ˜š * Swampyyy๐Ÿ˜œ * The sweetboy lands on 28 March ๐ŸŽ‚ *I know you might hate me.๐Ÿ˜ˆ But! Who gives a damn man! ๐Ÿ’ช