sai tadikonda (@sai.tdsv) [similar]

NICK NÂME; CHERRY FAV PLACE$; OMAN, U.A.E hobbies: SLEEPING, chAttîñG, Møvîës STUDYING; BHASHYÁM BLØØMS B'DAY ON JULY 30TH RÓÇK STÂR LØVÉ MÚSÏÇ

sai tadikonda (@sai.tdsv)

##BÊST TÏMËS## IS ##BEÍNG WITH FÂMÍLY##:-)