Obi and Leia 👋 (@adventures.of.obi.and.leia) [similar]

↟ Two goof balls enjoying the 💩 out of life ↟ ☀️ Perth.Western Australia 🎂 Obi the Labrador (27.9.16) 🐣 Leia the Shihtzu X Scotti (30.10.14)