Taylor Hammonds🐼 (@thammonds12) [similar]

God First ✝️ Houston 🚘 Los Angeles: Mavrick Agency ✨ 👻 thammonds12

Taylor Hammonds🐼 (@thammonds12)

Makeup by Tosha, Styling by Tosha, Shot by Tosha 💅🏽