Nicoletta the Corgi (@nicolettathecorgi)

Time to go to bed, Good Night πŸ‘‹πŸ» see you tomorrow! #Nicoletta #NicolettaTheCorgi

Nicoletta the Corgi (@nicolettathecorgi)

Having a fantastic weekend!! I don't want it to end 😩 #Nicoletta #NicolettaTheCorgi

Nicoletta the Corgi (@nicolettathecorgi)

Are we there yet? πŸ€” Today We drove 4 hours to my grandparents house! I'm so happy to be here! ❀️#Nicoletta #NicolettaTheCorgi

Nicoletta the Corgi (@nicolettathecorgi)

How many tickles does it take to make a squid laugh? Ten tickles πŸ˜‚πŸ¦‘ #Nicoletta #NicolettaTheCorgi

Nicoletta the Corgi (@nicolettathecorgi)

#TB to when I could fit inside a pillow πŸ˜‚ I wanted to sleep in there but mom made me go to my bed #tacorgi #Nicoletta #NicolettaTheCorgi

Nicoletta the Corgi (@nicolettathecorgi)

Even though shark week is over, Today I'm a shark! Do sharks complain about Monday? No. They're up early, biting stuff, chasing things, being scary – reminding everyone they're a shark 🦈 #Sharkweek #Nicoletta #NicolettaTheCorgi

Nicoletta the Corgi (@nicolettathecorgi)

When mom & dad take you to work and you get to be the guard dog #NicolettaOnDuty #Nicoletta #NicolettaTheCorgi

Nicoletta the Corgi (@nicolettathecorgi)

Are you sure Monday it's almost over? Can I come out now? 😬 #Nicoletta #NicolettaTheCorgi

Nicoletta the Corgi (@nicolettathecorgi)

When you smell someone making popcorn at night without you 🍿#Nicoletta #NicolettaTheCorgi

Nicoletta the Corgi (@nicolettathecorgi)

Hiding from Monday! You can call me when the weekend comes back! Thank you! βœ‹πŸ» #Nicoletta #NicolettaTheCorgi
More...