GAMZE ŞENGÜN... (@gamze_sengunn)

Dunyayi yerinden sallicak Son turneye hazırlık yapıyordu ama olmadı 😔😔 #black #or #white #dangerous #billie #jean #Ghost #Wè #are #Thé #word 🙏🙏 #jackson

Preetam Chand (@preetamchand)

#wé ãççept thê LOVE❤️
#wè thíñk 🤔
#wë dêsërvē🕴️

Amar Badi (@ama.rinou)

Sàhà #3îdkoÙm mès #amîs koÙl #3àm#nToÙmà B 1000 khîîîr #Ł_à39oÙbà Ł 100 #àns nchàlàh #T3àYdOù BeSsàhà #Wè Łàhnà 😘😚😙😍❤️💜💚💛💙❤️
#Àmà_Rînoù 😘❤️

Je Suis Mahbøul (@abdou_tehami)

Séha 3idkoum #wè kol 3am wantoma bkhir ❤️❤️

Awsmex Ar'h (@awsmex)

#Gyzzz îts mèlîora 2.0gona launch ïn ä féw wéēks
#wè gonna rôck û this time lïkè privoûs oñé...

Krithik Kannan (@__r_k__96)

#Wè M⟠nÖŤ ŠèË ÉyÈ-ťó-eÿÉ evÈrÿĐaÿ but îll ÀlwAyś bÈ HéŔÈ FóŔ ü ŚŤèadŸ anď fAîthfuľľ Às ÿoÙŕ ÀŃČHÔŘ.##..
More...