Vinod Kolipaka (@kolipakavinod)

Oñe Of The #Bêst #Pïc 📷In #Gøa...🌊 Wîth Mÿ #Frīėñdš 👬👬Uńfôrgéttåbłè #Męmõrìēš💭

Îtż Nîkkî Arørã (@nikki_arora001)

*बहुत ख़ास हो.........#आप...!*
*ज़िक्र हर बार........#ज़रूरी नही...!!*
#Bêst Têâchêr ÎN Mý Lifê❤️
Raghu Duhan Sir ❤️

ꋪꂦꃅꍏꈤ (@nalla_londa__)

I #am Not #saYiIng I am The #bÊst. I #Ønly Know #ThaT I Æm dŒing my bĒst to bË the #bÊst.😎😎 SpEcIaLlY for......my cHaM😋😋..😍😍

Prem _(ZZZ)_ (@prem_zzz_143341)

#AchhA _ChAlTA _HØØÑ😏😏 #DuAØÑ _Mé _YaaD _RaKHÑa..🙄🙄 #BêST _SøÑG# ZZZ
❤️🍃❤️🍃❤️🍃❤️🍃❤️

jack davson (@jasper_jerald)

#Oñê millïøñ mémöriès
#Têñ thōüsåñd jokes
#Ønê hùndrèd shärêd séçrèts
#Ônê RÉÀSØÑ :
#BÊST FRÏËNDSS.......

AK (@santhosh_sting)

#Bëst_FRĪêNDS r hÃrD Tø FÌñD🤘
CÛZ thÊ vÉrY #Bêst ÔÑe îs alReady #MÎÑĒ💓💙💚
More...