Pooriya-Ps (@pooriya68ps)

درباغ نظرمی رفت بازلف رها درباد
بی ستروعفاف آمد،درباغ عفیف آباد

می آمد ودردل داشت،سرشاخ شودباشرع
یاپلک به هم می زد،یادست تکان می داد

انگاربلاتشبیه،درصبح حرم ردشد
یک لولی شهرآشوب درمسجدگوهرشاد!

یاپلک به هم می زد،یازلف به هم می ریخت
بالهجه ی بسطامی،بازخمه ی مختاباد

ترکیب لبانش در،هنگام تبسم بود
عکس غزل حافظ،درچشمه ی "رکن آباد"

ردمی شد ومی دیدم،هنگامه به هرسویی
سرگرم نظربازی،باهرچه که باداباد

درخلوت سنجدها،انگارمجسم کرد
همخانگی افرا،همسایگی شمشاد

بادلهره می گفتم:غارتگردین آمد
ای درس سحر،لطفی!ای فیض نسیم،امداد!

هی سوره ی یوسف را،می خواندم وردمی شد
چون نقش زلیخابر،قالیچه ای ازاجداد

پژواک قدم هایش درگوش درختان بود
چون برگ نت باران درنیمه شب خرداد

می گفت ببین درباد،آن بادکنک هارا
دستی بفشان تاابر،توشاعری وآزاد

می رفت وزبانم باز،درولوله بندآمد
ای عشق چه بایدکرد بالکنت مادرزاد!
#follow #f4f #followme #followher #followbackteam #followhim #InstaTags4Likes #followforfollow #follow4follow #teamfollowback #followall #followalways #followback #me #love @appslejandro #pleasefollow #follows #follower #following

Sofia Chernyshkova (@sonyathinks)

Помимо режиссеров, продюсеров и ведущих, сфера медиа сегодня включает ещё и ряд таких специальностей, о которых многие не слышали. Мне кажется, слово «менеджер» давно знают все, а вот с приставками (product, project, content, event, SMM) начинается путаница.
Действительно, все слова перед словом менеджер имеют английский перевод:
Product - продукт
Project - проект
Content - контент, содержание
Event - событие, мероприятие
SMM (social media marketing) - социальный медиа маркетинг или маркетинг в соц.сетях
Многие, как и я до недавнего времени, путают Project manager и Product manager. Или просто не задумываются. А ведь между ними – драматическая разница.
Project manager – это человек, который контролирует какой-либо (внутренний или внешний) проект в компании. Составляет план выполнения работ, собирает требования по проекту, ищет подрядчиков, следит за расходами бюджета, ставит задачи и т.д.
Product manager – это человек, который занимается улучшением какого-то продукта. Анализирует рынок, изучает интересы аудитории, которая пользуется этим продуктом, ищет способы увеличения конверсии пользователей, ставит ТЗ (технические задания) дизайнерам и разработчикам и т.д. То есть делает все, чтобы продукт стал лучше, а следовательно, продавался лучше и приносил больше денег.
Content manager – это человек, который занимается созданием, распространением и курированном контента. Можно его назвать редактором сайта. В обязанности входит наполнение сайта текстовой, графической и т.п. информацией таким образом, чтобы пользователям сайт казался удобным и стильным.
Event manager – это человек, который занимается управлением различных мероприятий. Ищет и бронирует площадку для проведения эвента, выбирает обслуживающий персонал, заказывает еду и напитки, придумываемому оформление зала, ведет расходы, заказывает приглашения и т.д.

SMM manager – это человек, который занимается продвижением товаров и услуг в социальных сетях. Нужно наполнять группы в социальных сетях контентом, работать с комментариями участников, наращивать аудиторию путем рекламы/таргетирования, анализировать статистику постов и т.д. То есть делать все для увеличения лайков, комментов, подписок и в

Pooriya-Ps (@pooriya68ps)

ایشون آقا کارن هستن.
عشق داییشه.
اینجا هم حرم مطهر شاهچراغِ، شیراز.
داییم رفته زیارت کرده وُ برگشته.
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
#follow #f4f #followme #followher #followbackteam #followhim #InstaTags4Likes #followforfollow #follow4follow #teamfollowback #followall #followalways #followback #me #love @appslejandro #pleasefollow #follows #follower #following
More...