Sáìkrîshñã Pàtél...😎 (@coolguy__28)

#dóñt évèr thîñk thàt ü çàñ lívé wîthöút frñdß.
#frñd íß d b3ßt thíñg ìñ d wørld

Dêv Srivastava (@srivastava.8420)

Bangalore'$ #frñd
.
.
M€HTãb bhâij@@n

Abhay Mareja (@abhay_mareja)

Please let me love you, surrender your
heart and give me at least one chance to
prove to you how I feel.
#_Hp¥_#pû®️põ$ë_#då¥_#frñd$_
More...