HBD 09-09-2005 (@arindaputri_septiani_09)

Cantik itu bukan berati kita harus sombong
Kecantikan kita itu adalah dimana kita mendapatkan kasih sayank.... #LÕVÊ YÕU

😎😘👉Ãrûñrâjã👈😘😎 (@_its__me_arun)

✌️😘👉#Lîfê îß ....tõõ #ßhõrt.....
😎👉...tõ #wãît õñ #ßõmêõñê..to #Lõvê yõu.....💗 ..👉thê wãy yõü ....#Lõvé Thêm.....😎

Omprakash Patel (@omprakash_p)

HãPpY fâthërSS Dy
#Lõvê U pápà#

Anush Anush (@anush_o_a)

#lõvê makes sometime just happy,but think only for sometime..💔💔
Remembering my cursh.. Thank u my #mom & #father..👪👪💓💖

Yaswanth Yps😎😎 (@yaswanthyps)

#LīVË.......Ït🤘🤘
#LõVÊ.......íT😍😘
#Ridê🏍️🚵 ...Īt
#RŒyÃl_ëÑFiËlD👑👑
Edits:- @ss photography

⚡️Manishankar (@b_d_way_u_lyk_to_b)

#lõvê ür énèmìz..|t mãkés thm $ø dåmnëd MâD😋

çhîññà çhõüdãry (@dp_choudary)

##$pl dãy##yêãr$ påssés##Lõvê $tôry €ñds## Fêêlìñgs D'ônt...##

Hari Prasadh (@hari__hp__vj)

Ĺivê þhě life û Lòvĕ-#Lõvê the ļýf U łivə
More...