An Vũ (@vu.an1104)

Nếu có đôi lúc chợt thấy quá xa
Hãy cố gắng nhớ lý do ta bắt đầu
P/s: Đi xa xa cùng An 😘
#Life_is_good

An Vũ (@vu.an1104)

Tuần sau anh đi cày cấy với bao em khuẩn, nay anh tập canh tác trước ha. Gửi ngàn lời yêu cưng ^^
#Life_is_good
More...