Kate (@katokato67)

The candle for Thomas Becket
More...