شمالي وسدري اوسع من خيالي (@a1sh2030)

#cool #animal #moorning
البرد في الايام القادمه فرئفه بمخلوقات الله

Ataíza (@a.carvalho013)

"Quando não houver saída
Quando não houver mais solução Ainda há de haver saída
Nenhuma ideia vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar nem ilusão Ainda há de haver esperança
Em cada um de nós, algo de uma criança.." #titas #moorning 🎶🌸🌅🌞🍃
More...