(@_landscape_iran) [similar]

ایرانگردی

(@_landscape_iran)

ارومیه 😁
یه مردی و پسرش برای اولین بار از روستا خارج شده و به شهر میرن. در هتلی که سکونت کرده بودن یهو متوجه میشن که یک اتاقک کوچکی دائماً حرکت میکنه و به طرف بالا و پایین میره! بچه میپرسه: بابا این چیه؟
مرد که در تمام عمرش آسانسور ندیده بوده میگه: نمیدونم پسرم تا حالا چنین چیزی ندیده بودم!
همون موقع پیرزنی به جلوی آسانسور میره و یک دکمه را فشار میده، در باز میشه، پیرزن وارد آسانسور میشه، در پشت سرش بسته شده و اتاقک به طرف بالا حرکت میکنه. چند لحظه بعد آسانسور بطرف پایین بر میگرده، در باز میشه و دختر خوشگلی از اون بیرون میاد!
مرد که به خاطر این معجزه از تعجب دهانش باز مونده بود به پسرش میگه: عبدالله زود بدو ننه ات رو بیار! 😂
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #landscape #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #گیلان #گلستان #ایرانگردی #مازندران #طبیعت #گل #رودخانه #ارومیه
تصویر از :
@ramin.mohammadi.r

(@_landscape_iran)

ارومیه ،خان دره سی
خاطره ای از یک مهندس نفت !! ﺳﺎﻝ هشتادویک ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻡ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﻭﺝ ﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﭘﺎرﺱ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﺪ. ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻡ، ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻫﻤﯿﻨﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺳﺎﻋﺖ نه ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻭ ﺗﻮ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ، ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮﺩ.

ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻡ، ﻣﺮﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ، ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺵ، ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻤﻮﻥ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ سوشی ﺑﺨﻮﺭﻡ، ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯿﻪ، ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺷﻪ، ﯾﮏ ﺷﺐ ﺩﻋﻮﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ، ﺳﻮﺷﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﻢ ﺑﺎﺷﯽ .

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺼر ﺑﻬﻢ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻦ.

ﺧﻮنش ﯾﻪ ﮐﺎﻧﮑﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺷﺖ، ﺣﻤﺎﻡ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ، ﮐﻮﻟﺮ ﺍﺳﭙﻠﯿﺖ ﻭ ... ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ایشون ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ، ﯾﻪ ﻇﺮﻑ ﺷﮑﻼﺕ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﺯﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺭﻡ، ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﻣﺰﻩ ﺑﻮﺩ ! ﺧﯿﻠﯽ !

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ‏( ﮐﻮﺟﻮ ‏) ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﮑﻼﺗﯿﻪ؟ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﻣﺰﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻦ ﺁﻭﺭﺩﻡ، ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺐ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺭﮐﺖ ﺷﮑﻼﺕ نمیخری؟

ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﺁﺧﻪ ‏( ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﻮﺧﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ‏) ﺑﺎ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﭘﯿﺸﻢ ،ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭ ﮐﻪ ﭼﺎﯼ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ گفت:

ﻣﻠﺖ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺯﯼ شانزدهﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩ،ﺑﺎﺑﺖ هشت ساعتش ﻣﺰﺩ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ وهشت ﺳﺎﻋﺖ دیگه شو ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩ، ﺗﺎ ﮐﺸﻮﺭﻣﻮﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﻪ، دوﻧﺴﻞ ﺍﺯ ﻣﻠﺖ ﮊﺍﭘﻦ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﻓﺪﺍ ﮐﺮﺩ، ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮊﺍﭘﻦ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺘﻢ، ﻭ ﺍﻻﻥ ﻣﻮﻇﻔﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪﻡ ﺭﻭ ﺗﻮ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﺮﺝ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﻧﯿﻮﻣﺪﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺷﮑﻼﺕ ﺑﺨﺮﻡ
من ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻟﻄﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻡ ﺭﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻢ ...
ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻡ مالیات و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺭﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻦ ﺧﺮﺝ کنم.! ﺧﻔﻪ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﺩﺭﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻭﻧﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩ ﺭﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﮑﺸﯿﻢ؟

ﮐﺪﻭﻡ ﻧﺴﻞ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﻠﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﺮﺳﻦ؟

ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ تغییر رو از خودمون شروع کنیم، ﻧﮕﯿﻢ ﺍﻭﻝ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺑﻌﺪ ﻣﻦ؟

ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﮕﯿﻢ ﺍﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻢ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻩ؟
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #تنگه #روستا #زمستان #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #ایرانگردی #ارومیه #خان_دره_سی

تصویر از :
@ali__shakib__

(@_landscape_iran)

غار چشمه وقت و ساعت دورود لرستان
چشمه وقت و ساعت در سینه، پریز کوه شهرستان دورود واقع شده‌است، این چشمه اسرارآمیز به این جهت وقت ساعت نامیده می‌شود، که در فواصل زمانی خاص و بصورت کاملاً طبیعی قطع و وصل می‌گردد. یکی دیگر از زیبائی‌های چشمه وقت ساعت قرار گرفتن آن در غاری است که بعد از روان شدن از دل غار مسیری راطی و سپس به دامنه‌های کوه پریز سرازیر شده و جریان می‌یابد. این پدیده طبیعی درطول سال به قوت خود باقی است، لذا مدت قطع و برقرای جریان آب چشمه در فصول سال متفاوت است، معمولاً فاصله هر قطع و وصل از نظر زمانی و با توجه به فصول سال، بین چهل و پنج دقیقه تا یک ونیم ساعت در نوسان می‌باشد.
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #تنگه #روستا #زمستان #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #ایرانگردی #لرستان #دورود #چشمه_وقت_ساعت #کوه_پریز
تصویر از :
@yarahmadikourosh

(@_landscape_iran)

خانه تاریخی هووانِس كه نامش را از كليساي مجاورش وام گرفته و شواهد حاكي از آن است كه ‎این بنای تاریخی متعلق به ماردیروس داویدیان از اهالی جلفای اصفهان، رییس ستاد قزاق خانه دولت ایران در دوره قاجاريه بوده است
‎این خانه از دو بخش ساخته شده قسمت غربی قدیمی تر و بخش شرقی بعد ها به آن اضافه شده; بخش غربی شامل هشتی، مطبخ و دو اطاق  بوده و با توسعه  آن دو اطاق بزرگ دیگر ، سرداب و صندوقخانه به بخش شرقی اضافه شده تا امروز شاهد بازگشت دوباره شور و نشاط و دميدن حياتي دوباره توسط مهمان هايش در قسمت هاي مختلف آن چون رستوران و ميل نمودن پا سفره اي (پيش خوراك ) خوراك هاي اصيل ايراني ، شربت خانه اي با انواع نوشيدني هاي معطر و دسر هايي چون بستني
مخصوص قاجاري باشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖‎اصفهان، خیابان خاقانی،خیابان هووانس شیرازی کوچه
رامین خانه تاریخی هووانس
#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #_landscape_iran
#ایران #طبیعتگردی #مازندران #گیلان #گلستان #ایرانگردی #اصفهان #هوانس #خانه_تاریخی #هتل
تصویر از :
@wodesata

(@_landscape_iran)

روستاي شينه در انتهاي جنوب باختري الشتر واقع شده است. در شمال اين روستا كوهي بزرگ با ديوارهاي صاف و قلل متعدد قرار دارد كه ارتفاع آن نزديك به هزارمتر است. بر روي قله خاوري كوه آثار يك دژ بزرگ و وسيع وجود دارد. اين دژ ده اتاق داشته كه به مرور تخريب شده است. مصالح به كار رفته در بنا، از قلوه سنگ و نوعي ملاط است. در جنوب دژ آثار يك حوض سنگي ديده مي‌شود كه مخزن آب دژ بوده است. ساختمان اين دژ به پيش از اسلام مربوط است.
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #landscape #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #ایرانگردی #خرم_آباد #الشتر #شینه #لرستان #دورود
تصویر از :
@fd.dehghani

(@_landscape_iran)

رامسر ▪️آورده‌اند که روزی به مختارالسلطنه گفتند که ماست در تهران خیلی گران شده است. فرمان داد تا ارزان کنند. پس از چندی ناشناس به یکی از دکان‌های شهر سر زد و ماست خواست. ▪️ماست فروش که او را نشناخته بود پرسید : چه جور ماستی می‌خواهی؟ ماست خوب یا ماست مختارالسلطنه؟! وی شگفت‌زده از این دو گونه ماست پرسید. ▪️ماست فروش گفت: ماست خوب همان است که از شیر می‌گیرند و بدون آب است و با بهای دلخواه می‌فروشیم. ماست مختارالسلطنه همین تغار دوغ است که در جلوی دکان می‌بینی که یک سوم آن ماست و دو سوم دیگر آن آب است و به بهایی که مختارالسلطنه گفته می‌فروشیم. تو از کدام می‌خواهی؟! ▪️مختارالسلطنه دستور داد ماست فروش را جلوی دکانش وارونه از درختی آویزان کرده و بند تنبانش را دور کمر سفت ببندند. سپس تغار دوغ را از بالا در لنگه‌های تنبانش بریزند و آنقدر آویزان نگهش دارند تا همه آب‌هایی که به ماست افزوده از تنبان بیرون بچکد! ▪️چون دیگر فروشنده‌ها از این داستان آگاه شدند، همگی ماست‌ها را کیسه کردند! وقتى ميگن فلانى ماستشو كيسه كرده يعنى اين! ولی حیف که دیگر مختارالسلطنه ای نیست...❗️
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #تنگه #روستا #زمستان #رامسر #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #ایرانگردی
تصویر از :
@manochehr.khanramaki

(@_landscape_iran)

"تالار سلام" که با نام های "تالار تاج گذاری" و "تالار موزه" نیز شناخته می شود، عالی ترین قسمت عمارات سلطنتی ناصر الدین شاه است که از نظر ابعاد و جلال و شکوه، خود یکی از عالی ترین تالار های دنیاست.
به علت انتقال تخت طاووس از اتاق آینه به این تالار و برگزاری مراسم‌ های رسمی سلام، به مرور زمان، "تالار سلام" نامیده شد.
اینجا یکی از اتاق‌ های کاخ گلستان است که در حال حاضر به صورت موزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این تالار در ابتدا نیز به همین قصد ساخته شده بود. پس از اولین سفر ناصرالدین‌ شاه به اروپا، وی تصمیم گرفت موزه‌ ای شبیه موزه‌ های اروپایی ایجاد کند.
این تالار در زمان پهلوی، برای تشریفات رسمی مورد استفاده بوده است و تاج‌گذاری رضاشاه پهلوی و تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی در آن صورت گرفته است‌.
سقف و دیوار های آن به وسیله گچ بری تزئین گردیده است. نظیر همان گچ بری هائی که در کاخ الحمراء نیز دیده می شود.
کف تالار به وسیله کاشی هایی که با نقوش زیبا به صورت موزائیک درآمده، مفروش شده است. در وسط تالار میز بسیار بزرگی قرار دارد که تمام قسمت های آن بوسیله ورقه های زرین پوشیده شده و در دو طرف تالار صندلی های دسته دار که آنها نیز از ورقه های طلا پوشیده شده اند چیده شده است.
#ایران #تهران #مجموعه_کاخ_گلستان #کاخ_گلستان #کاخ_اصلی #تالار_سلام #تالار_تاجگذاری #تالار_موزه #تاریخی #سفرنامه #ایرانگردی #جهانگردی
#iran #tehran #golestan_palace #talar_salam #reception_hall #historic #travelogue #itinerary #tourism#mustseeiran
تصویر از :
@payam.talebi

(@_landscape_iran)

مدرسه‌ ضیائیه که به زندان اسکندر نیز معروف است یکی دیگر از آثار تاریخی شهر یزد است. آغاز ساخت این بنای تاریخی در قرن هفتم هجری به پایان رسید.
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #ایرانگردی #یزد #زندان_اسکندر
تصویر از :
@re_nikooo

(@_landscape_iran)

مجموعه تاریخی عباس‌آباد از آثار تاریخی استان مازندران است. مجموعه باغ‌های عباس‌آباد در نه کیلومتری شهرستان بهشهر و در دامنه رشته کوه‌های البرز و در میان جنگل‌های انبوه قرار گرفته و از جمله مهم‌ترین و بزرگترین باغ‌های تاریخی ایران است که به عنوان یکی از باغ‌های ایرانی در میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌است.این مجموعه شامل سد عباس‌آباد، مخزن و دریاچه سد، گل‌باغ، کاخ، حمام، آسیاب آبی و دو برج آجری می‌شود. این مجموعه به دستور شاه عباس اول صفوی ساخته شده‌است و در حال حاضر مهم‌ترین باغ غیر کویری ایران به‌شمار می‌آید. وسعت آن نزدیک به پانصد هکتار است.
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #پاییز #بهشهر #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #ایرانگردی
تصویر از :
@rahimimrt

(@_landscape_iran)

چشمه آب‌گرم مرتضی علی از جاذبه‌های گردشگری طبیعی در شهرستان کویری طبس در استان خراسان جنوبی است. این چشمه در مسیر گردشگری روستای خرو و در فاصله بیست و هفت کیلومتری شهر طبس واقع شده‌ است.
وجود این چشمه جوشان با دو نوع آب سرد و گرم کنار هم در دل کویر ایران زمین انسان را به تفکری عمیق وامی‌دارد.
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #پاییز #مشهد #چشمه_مرتضی_علی_طبس#طبس #کویر #کویرمصر #کویرکاراکال #کویرلوت #کویرمرنجاب #چشمه
تصویر از :
@massi.derakhshan
More...