mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy) [similar]

Fèelìng§ Pòśt kaŕtu ba§ 😁

mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy)

Køi khusìyo ki chàh máìn roya,😁
Koi dùkhøn ki pañah main ròýà 🙄,
Ajèeb sìĺsila hì yèa zìndagi ka😐
Kói bhařo§e ke liye roya,😢
Toh koi bhàróśa karke roya.💔

mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy)

#smìlè #pl§ 😁
Bzè u§pài #tàx #nài làgta 😉
#drèàm bìg #wòrk hàrdèr
#1 dày u.wìlĺ shìne #likè a #stàr #ďñt # lòøśe #hópe #kèép tŕyìnģ #kèèp smìlìng 😊
More...