mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy) [similar]

Bùśy ✌️

mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy)

#gùd qualìty #cheàp ratè #farm bakrèy 😆 #zabàr hai trànspòrt #facìlìty ke sààt u cn orďer online by gvèn #numbèr 😁 @alŕeadý 370 solď la§t 400 lefť 😁 #sincè 1975 😁 #supplý all òvèr hýdèŕabad 😎

mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy)

Joh aadmi limit mein rehta hai ... woh zindagi bhar limit mein hi reh jaata hai 😎
More...