طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan) [similar]

📸🚩اشنای با جاهای دیدنی از تمام نقاط کردستان.. وینه ی جوان له هه ر چوار پارچه ی کوردستان.. Kurdistan's natural beauty to be seen🌱 ❣️📸followers📸❣️

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

زیباست دوستان...
__جوانه هاوریان....

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

لذت ببرید...چیژی لی وه ربگرن
By @pishro_photographer
Photographer
طبیعت کردستان هست قشنگ....
سروشتی کوردستانه جوانه .....

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

خانم هودا این فرستاده ...می گوید زیباست...
@nature.kurdistan

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

شمیران جای بسیار روئیای در کردستان باشور
___جواني و سروشتة خوشةكةت دل ئارام دةكاتةوة وةطةن !
شنة با و ئاوو هةواكةت رؤح لة جةستة دةكات وةطةن ! (وةطةن. شةميران )

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

این کبور..به بچه جوجه مرغ ..غذا می ده
هاوریان ئەو کۆترە ئەو جوجکە مریشکە بە خیو ئەکا

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

قشنگ هست دوستان ...
جوانه هاوریان....

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

طبیعت زیبای شهر رانیه در کردستان عراق
____دیمه تیکی جوان له شاری رانیه باشوری کوردستان

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

شرح واسه زندگی امروزی قبول داری....
__شه رحه بو ژیانی ئه م سه رده مه..هاورایت

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

زیباست دوستان عزیز
__جوانه هاوریانی خوشه ویست

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

دوست دارم نظرتون در بدونم در مورد پیچ بدونم.. ادامه بدیم...یا ..نه
___پیم خوشه سه رنج و تیبینه یه کانتان سه باره ت به پیچ بزانم ...به رده وام بین یا خود نه خیر....

طبیعت کردستان_سروشتی کوردستان (@nature.kurdistan)

زیباست دوستان
جوانه هاوریان
More...