S_U_R_E_N_T_H_A_R...😎 (@_s_u_r_e_n._) [similar]

>>s_u_r_e_n_◐.̃◐ >🏡TN.31 >>📗ßtudy~BcA >>PeAcE...~~💚 >>Solo💔 >>Freakz💯 >>wish_meh_💥 dec 28\12 >>"Fúcķ🖕 WhátŤhèy ✌️Heárd "🤔"Trý askįng Me First💪

S_U_R_E_N_T_H_A_R...😎 (@_s_u_r_e_n._)

#Swàg îz fór BóYß ,
#Clàßß îz fór mèñ 😎
#Bût ßtólèñ ßhótß àrè bèttèr , Thèy çàptûrè thè rèàl Yóû 😈
#KEEP CALM AND STRIKE A POSE 📷 ✌️
# Stày çlàßßy ❤️

S_U_R_E_N_T_H_A_R...😎 (@_s_u_r_e_n._)

🍁Bee different...🔥bee yourSelf...💥💛💝

S_U_R_E_N_T_H_A_R...😎 (@_s_u_r_e_n._)

💔MY LIFE FULL DAMAGE💔
#Eña ànàlu Eñakû yaru îlà Eñgà póñàlu eñàku ithàà thólà dà 😓

#aluga vàñthàlu àlugàlîyà kànnà mûdiñànû Tûñgàlîyàà
Kàßtó Irûthàlû kàtîklà Thàpàà ßèîyàmà Màtîkîràn 😔

#Mûdhûgû pîñàdî Pèßûrà nàielam mûnjî munàlà Pèßàmatàn
👿

#vàzhàvàè Pudîklà èñàkutha analu vàzhûrà Vèxulà 😑 **THA 😡

# LóvE kîvû là thûkî Mûtta katîtañ ßatayamavàa Nànu ßinglè aîyûtàñ 🚶🔥 #Wè Lîvê ïñ ä Fràçtûrè WórlD . I'vé à
Alwàyß ßèè it àß my róle àß àn àrtîßt tó àttèmpt tó màkè Whólènèßß 😎💜✌️ #Handfracturèd 😞

#Rècóver SOON 😎✌️

S_U_R_E_N_T_H_A_R...😎 (@_s_u_r_e_n._)

😎Make improvements not excuses Seek respect not Attention😁😉
Whitee 😁sweet home😊😍❤️

S_U_R_E_N_T_H_A_R...😎 (@_s_u_r_e_n._)

💯🙏Bee traditional and bee trendy 😁🙏💯

S_U_R_E_N_T_H_A_R...😎 (@_s_u_r_e_n._)

#💯I want too believe💯#😉 💔And plz Accept the pain😊 Stay classy❤️ Be single😁
More...