fun chu (@chufune) [similar]

903 🎤🎧 A two-kid working mom 😌 Keep funning~~~ 😆

fun chu (@chufune)

真係呢~ 畫到咁靚,我都有啲唔好意思,與事實不相乎!同真人爭好遠!😂😂😂 郭詠嘉你嘅畫功實在太厲害喇!😍😍😍 .
第一次同Wingki嘅合作,好有趣,感覺好似一早識咁,又好傾㗎喎!留意我哋嘅合作啦~ 🙌🏼 .
@wingki_kwok
#人又靚
#畫又靚
#公平咩😆
#水彩畫
#合作咩呢
#貼士除咗畫我仲畫月餅盒

fun chu (@chufune)

完成十號風球返工嘅任務。
晨早已掛十號,以為到我節目會已落波,點知high邊,報第一個天氣仲係十號,一分鐘後就要再報變成八號。😅原來天鴿係勁嘢。
襯返天鴿,送俾大家,鳥造型。😛🦅🦅🦅 #ootd
#生咗兩件仍然會打理自己協會
#近排又懶散咗
#keepitup💪
#唔該俾啲鼓勵我🙌🏼
#mercibeaucoup
#converse

fun chu (@chufune)

今晚食飯時,譚仔有偉論發表。😬 .
仔:係咪就嚟會掛八號風球呀?
我:係呀!
仔:(肯肯定地說)咁即係宜家係7號啦!(自信滿滿😌) #tambaby
#譚仔說
#宜家都仲未
#台長
#天鴿飛到未

fun chu (@chufune)

今晚睇Monster U,有人要著返一歲幾時啱著嘅褸嚟襯返。😆😆😆 #tambaby
#短到呢
#死都要著😅
#仲要話啱著
#monsteruniversity

fun chu (@chufune)

又嚟 鴛鴦腳都 可登對嗎🎵
今天是灰襯白。
自我認為再多一服藥就可以跑了。💨💨💨
(是自我認為。😌) #鴛鴦襪
#拗柴事件簿

fun chu (@chufune)

我其實係想selfie,然後caption話好鍾意對新耳環。
點知一路sel一路一號二號三號係咁亂入,結果儲齊一套。😅 #tambaby
#tammuig #肉肉
#冧之之兄妹
#photoboom
@mw81
#我只不過想selfie😆
#真係好鍾意對耳環😍

fun chu (@chufune)

第一次見到呢部嘢,R晒頭,咩嚟?🤔
原來係用嚟幫你控制屋企嘅冷氣機嘅!
.
冷氣搖控每人屋企總有一堆,又總係撈到亂晒搵唔到𠻹…… 😅 用咗Ambi Climate就可以直接用個app去攪,話佢知你嘅feedback,佢就識得幫你分析你對濕度定係溫度等等邊樣敏感啲,再幫你屋企咁多人較一個啱心水嘅環境~
.
聽落有啲複雜?其實用落係簡單㗎喎,可以令到一家大細個個都好舒服,享受一個大家都ok嘅溫度~👌🏽
而有佢幫我控制小朋友房嘅冷氣,我就唔駛擔心譚仔妹之夜晚瞓覺會唔會熱得滯定凍得滯喇~ 😌
@ambiclimate
#你feedback佢就幫你控制冷氣
#ambihappy
#ambiclimate
#唔怕冷親又唔怕焗親
#C服晒😌

fun chu (@chufune)

我真係好鍾意隻表得閑就提我要take a minute to breathe ,對於我呢啲急腳媽媽嚟講,每日分秒必爭,有時真係唞氣都唔記得,多謝你提我人係要唞氣嘅。👏🏼 .
雖然十次有九次我都係趕忙中要dismiss咗佢嘅好意😅,但係呢次覆診期間捽緊腳,唞到呢啖氣!😌🙏🏼見住佢朵花開開合合(唔是菊),跟住嚟呼氣吸氣,係舒暢嘅!☺️ .
Btw,我好想知其實佢係點樣先會提我㗎呢?係見到我時間表趕到仆時提,定係random提㗎呢?有冇大大知道~ 🙇🏻 .
#多謝提醒
#人係要唞氣嘅
#阿之媽說
#applewatch

fun chu (@chufune)

食神譚仔,今次變做「惜食神譚仔」,支持8.29「愛包日」! 叨譚仔的光,今次可以同chi lam 合作~😍 .
#tambaby
#食神譚仔
#惜食神譚仔
@cheung_chi_lam
#剩餘麵包捐贈計劃
#829愛包日
#美心西餅

fun chu (@chufune)

喂你係咩表情!😏
😂😂😂 #tambaby
#chilam
#靚到呢😍😍

fun chu (@chufune)

拗柴覆診。前面個婆婆攪緊隻手。

師傅:你平時食啲咩㗎?
婆婆:燒鵝呀、燒鴨呀、蝦呀、蟹呀⋯⋯
(我聽到都突一突😨,婆婆咁搏?食得咁毒?)
婆婆:⋯⋯都冇食。
師傅:我問你食乜,你就話我知你冇食乜!

#拗柴事件簿
#耳朵張開
#婆婆正
#呢位師傅都正嘅👍🏼
#西灣河陳榮和

fun chu (@chufune)

剛剛發生咗單好青春嘅事。
拗柴!
上次拗柴已係中學喇喂~
#有一種青春叫拗柴

fun chu (@chufune)

未笑,係一個柑。大笑,係一個更闊嘅柑。🍊
一笑變醜,係咪又想笑死朕?😂😂😂 .
#tammuig #肉肉
#開聲聽
#點解可以笑到咁冇眼
#柑或柿都通用🍊
#周末笑一個
#笑點低又如何
#請無視我的紙箱與紅白藍
More...